این هفته با رکورد زنی قیمت خودروها به پایان رسید + قیمتهای جدید