یادداشت اقتصادی / اقتصاد خودروی ایران، کند و پرهزینه