اختلاف قیمت بازار و کارخانه مزدا3 به 7 میلیون تومان رسید