موافقت با افزایش قیمت دو خودرو / تعیین قیمت مگان در جلسه بعدی